Korzyści z projektu

Inwestycja wpłynie w pozytywny sposób na poprawę stanu środowiska gminy. Lokalizacja gminy w obszarze o wysokim nasłonecznieniu stwarza korzystne warunki wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Koszty montażu instalacji solarnych, jakie musiał by ponieść indywidualny odbiorca w zdecydowanej większości przekraczają jego zdolności finansowe. Fakt ten uzależnia działanie systemów grzewczych od jednego źródła ciepła wykorzystującego tradycyjne źródła energii. Ponadto stan techniczny wielu działających tradycyjnych systemów grzewczych jest zły, co generuje jeszcze większe koszty wytwarzania ciepła i większe koszty jego wytwarzania. Korzystanie z tradycyjnych źródeł ciepła przyczynia się do zanieczyszczania gleb i wód w wyniku niewłaściwego składowania odpadów w procesie spalania paliw stałych, wycinki drzew wykorzystywanych w procesie wytwarzania ciepła i zwiększenia poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery pyłów, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), dwutlenku węgla (CO2) oraz tlenku węgla (CO). Oprócz tego konwencjonalne metody pozyskiwania ciepła mają wpływ na obniżenie poziomu życia mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się więc do zminimalizowania wyżej wymienionych negatywnych czynników.

Post Author: user