Informacje o projekcie

Projekt „Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 dotyczy wykonania instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej i realizowany będzie w gminie Goraj w 15 miejscowościach.

Projekt zakłada wykonanie 172 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 0,68510 MW. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji COi kwaśnych emisji do atmosfery wywołujących efekt cieplarniany przeciwdziałając tym samym zmianom klimatycznym.

Głównym celem projektu jest wzrost stosowania odnawialnych źródeł energii wpływający na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy Goraj biorących udział w projekcie. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną oraz energię elektryczną produkowaną w sposób tradycyjny, co przełoży się na zastępowanie istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych poprzez wyprodukowanie określonej ilości energii z OZE. Stosowane rozwiązania przy współfinansowaniu mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanego z alternatywnych i tradycyjnych źródeł surowców kopalnych.

Na portalu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z galerią zdjęć z jego realizacji. Portal zawiera bazę wiedzy dotyczącą odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem kolektorów słonecznych, informacje promujące rozwiązania, usługi i produkty czystej energii, lokalizowanie jej ośrodków na obszarach peryferyjnych oraz kalkulator redukcji zanieczyszczeń powietrza uzyskanej dzięki realizacji projektu oraz energii uzyskanej dzięki OZE. Na portalu uruchomiony został system zarządzania, gromadzenia i monitorowania danych dotyczących energii wyprodukowanej przez instalacje OZE, który funkcjonuje dzięki wyposażeniu instalacji w rozwiązania oparte o technologię TIK, umożliwiającą dodatkowo obsługę instalacji. Oprócz wyżej wymienionych portal wyposażony został w informacje meteorologiczne wraz z prognozą dla obszaru oraz formularze, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji online takich jak uwagi i skargi, zapytania, zgłoszenia awarii itp.

Wartość projektu ogółem wynosi 1 833 438, 39 zł, z czego 85 % będzie finansowane ze środków EFRR w wysokości  1 334 252, 14 zł.

Post Author: user