Instalacje kolektorów słonecznych – podstawowe informacje

Kolektor słoneczny jest urządzeniem służącym do pozyskiwania energii słonecznej, która jako ciepło przechodzi przez układ solarny do zasobnika z wodą użytkową, dokonując tym samym konwersji energii słonecznej na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

Wydajność kolektorów uzależniona jest od ich budowy. Ze względu na konstrukcję kolektory dzielimy na płaskie i próżniowe.

Kolektor płaski zbudowany jest z powłoki wykonanej z blachy miedzianej zwanej absorberem, która umieszczona jest w obudowie izolowanej od spodu przez izolator. Jako izolator wykorzystuje się wełnę mineralną lub poliuretan. Od góry obudowa przykryta jest hartowanym szkłem odpornym na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne, mogące powstać przy gradobiciu lub zaleganiu śniegu oraz na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne. Przepuszczalność promieniowania słonecznego kształtuje się na poziomie ponad 90%. Kolektor absorbuje promienie słoneczne poprzez absorber, do którego w dolnej części zamontowane są miedziane kanały dla niezamarzającego płynu grzewczego. Płyn poprzez wymiennik w zbiorniku, oddaje ciepło do zbiornika ciepłej wody użytkowej. Absorber pokryty jest warstwą absorbującą (tzw. czarnym chromem lub tlenkiem tytanu) i od niego zależy trwałość i wydajność kolektora.

Kolektory próżniowe zbudowane są z pojedynczych szklanych rur, w których absorber umieszczony jest w próżni wewnątrz jedno lub dwuwarstwowej rury. Rury wykonane są ze szkła boro-krzemowego, odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dzięki temu sprawność kolektora próżniowego w mroźne dni jest większa o 30% w porównaniu z kolektorem płaskim. Kolektory te mogą być wyposażone w dodatkowe zwierciadło paraboliczne, którego dodatkowo skupia promienie słoneczne podnosząc skuteczność kolektora. W kolektorach próżniowych czynnik ciepła może przepływać przez absorber bezpośrednio, lub pośrednio, gdzie dodatkowy czynnik roboczy po odparowaniu oddaje ciepło do czynnika grzewczego (tzw. heat pipe – rurki ciepła).

Korzyści z projektu

Inwestycja wpłynie w pozytywny sposób na poprawę stanu środowiska gminy. Lokalizacja gminy w obszarze o wysokim nasłonecznieniu stwarza korzystne warunki wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Koszty montażu instalacji solarnych, jakie musiał by ponieść indywidualny odbiorca w zdecydowanej większości przekraczają jego zdolności finansowe. Fakt ten uzależnia działanie systemów grzewczych od jednego źródła ciepła wykorzystującego tradycyjne źródła energii. Ponadto stan techniczny wielu działających tradycyjnych systemów grzewczych jest zły, co generuje jeszcze większe koszty wytwarzania ciepła i większe koszty jego wytwarzania. Korzystanie z tradycyjnych źródeł ciepła przyczynia się do zanieczyszczania gleb i wód w wyniku niewłaściwego składowania odpadów w procesie spalania paliw stałych, wycinki drzew wykorzystywanych w procesie wytwarzania ciepła i zwiększenia poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery pyłów, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), dwutlenku węgla (CO2) oraz tlenku węgla (CO). Oprócz tego konwencjonalne metody pozyskiwania ciepła mają wpływ na obniżenie poziomu życia mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się więc do zminimalizowania wyżej wymienionych negatywnych czynników.

Informacje o projekcie

Projekt „Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 dotyczy wykonania instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej i realizowany będzie w gminie Goraj w 15 miejscowościach.

Projekt zakłada wykonanie 172 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 0,68510 MW. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji COi kwaśnych emisji do atmosfery wywołujących efekt cieplarniany przeciwdziałając tym samym zmianom klimatycznym.

Głównym celem projektu jest wzrost stosowania odnawialnych źródeł energii wpływający na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy Goraj biorących udział w projekcie. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną oraz energię elektryczną produkowaną w sposób tradycyjny, co przełoży się na zastępowanie istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych poprzez wyprodukowanie określonej ilości energii z OZE. Stosowane rozwiązania przy współfinansowaniu mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanego z alternatywnych i tradycyjnych źródeł surowców kopalnych.

Na portalu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z galerią zdjęć z jego realizacji. Portal zawiera bazę wiedzy dotyczącą odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem kolektorów słonecznych, informacje promujące rozwiązania, usługi i produkty czystej energii, lokalizowanie jej ośrodków na obszarach peryferyjnych oraz kalkulator redukcji zanieczyszczeń powietrza uzyskanej dzięki realizacji projektu oraz energii uzyskanej dzięki OZE. Na portalu uruchomiony został system zarządzania, gromadzenia i monitorowania danych dotyczących energii wyprodukowanej przez instalacje OZE, który funkcjonuje dzięki wyposażeniu instalacji w rozwiązania oparte o technologię TIK, umożliwiającą dodatkowo obsługę instalacji. Oprócz wyżej wymienionych portal wyposażony został w informacje meteorologiczne wraz z prognozą dla obszaru oraz formularze, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji online takich jak uwagi i skargi, zapytania, zgłoszenia awarii itp.

Wartość projektu ogółem wynosi 1 833 438, 39 zł, z czego 85 % będzie finansowane ze środków EFRR w wysokości  1 334 252, 14 zł.

Instalacje OZE

Na tej stronie można zapoznać się z wartościami odzyskanej energii z wybranych instalacji.

Pokaż wyniki pomiarów od dnia do dnia , przy czym ogranicz wyszukane wyniki do takich, w których moc instalacji nrzawiera się w granicach od kWh do kWh.

Datę należy wybrać z kalendarza, który uaktywnia się po naciśnięciu strzałki w polu daty widocznej po najechaniu lub kliknięciu w to pole, jeżeli jednak funkcja ta nie działa w Państwa przeglądarce, należy wpisać datę w formacie yyyy-mm-dd, np. 2018-06-30, pozostawienie tych pól, jak i pól określających wyświetlany zakres mocy pustych wyłącza filtrację. Wyniki prezentowane w tabeli można posortować względem wartości w poszczególnych kolumnach klikając w tytuł danej kolumny, o kolejności sortowania informują strzałki znajdujące się w polu tytułu każdej z kolumn.

Data
Suma