Energia z natury – kolejna edycja solarów w Gminie Goraj

Gmina Goraj jest na końcowym etapie projektu montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystanie OZE, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku. Udzielone wsparcie dotyczy 172 instalacji solarnych we wszystkich miejscowościach gminy Goraj. Łącznie w dwóch etapach realizacji programu zamontowano w gminie Goraj 526 instalacji solarnych co wskazuje, że takie instalacje posiada około 50% gospodarstw domowych.

Energia odnawialna to energia, którą uzyskuje się z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Źródła takiej energii są praktycznie niewyczerpalne i należą do nich m.in. wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i zasoby geotermalne. Uzyskanie energii z tych źródeł jest bardziej przyjazne środowisku, tym samym ogranicza się emisję szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Kolektory słoneczne są najmniej uciążliwe dla środowiska oraz nie podlegają żadnym ograniczeniom środowiskowym. Ogromną zaletą energii słonecznej jest brak negatywnych konsekwencji dla środowiska podczas eksploatacji. Celem realizowanego w gminie Goraj projektu było nie tylko zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z pieców na paliwa stałe, lecz również wzrost ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy.

Warunkiem udziału w projekcie było: posiadanie na terenie gminy Goraj budynku mieszkalnego, posiadanie tytułu prawnego własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz posiadanie w nim instalacji ciepłej wody. Mieszkańcy biorący udział w projekcie byli zobowiązani do wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego oraz podpisanie dwóch umów – dotyczących użyczenia części nieruchomości oraz organizacyjno – finansowej. Należy dodać, że przez cały czas trwania projektu i przez 5 lat po zakończeniu prac urządzenia wchodzące w skład zamontowanych zestawów solarnych będą stanowiły własność gminy Goraj.

W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca inwestycji. Została nim firma SANITO z Warszawy, która dostarczenie i montaż zestawów solarnych wyceniła na kwotę 1 799 491,68 zł brutto. Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Goraj, zostali oni poinformowani o szczegółach projektu oraz przedstawiono wstępną wycenę poszczególnych instalacji. Następne spotkanie odbyło się już 8 sierpnia 2018r. i było spotkaniem informacyjnym z wykonawcą firmą SANITO, którą reprezentowali: Pan Paweł Niewiadomski i Pan Patryk Gałka. Na tym spotkaniu omówiono zasady i terminy instalacji solarowych. W sierpniu rozpoczęła się realizacja projektu.

Od sierpnia do października 2018 roku w ramach projektu realizowanego w gminie Goraj zainstalowano trzy typy zestawów kolektorów słonecznych. W skład zestawów wchodziły:

L.p.

Liczba Paneli

Pojemność Zasobnika

Liczba Instalacji

1.

Zestaw I

2

200l

84

2.

Zestaw II

3

300l

78

3.

Zestaw III

4

400l

10

Łącznie w gminie Goraj na budynkach prywatnych wykonano 172 instalacji solarnych . W ramach projektu jego uczestnicy otrzymują dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych zakupu i instalacji zestawów solarnych, obsługę projektu, w tym nadzór inwestorski, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w okresie realizacji projektu i jego trwałości na okres 5 lat.

Realizacja projektu montażu instalacji solarnych to duże osiągnięcie dla władz gminy, jak tez samych mieszkańców. Kolektory słoneczne są ekologicznym i energooszczędnym sposobem na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Największym plusem kolektorów słonecznych jest oszczędność. Montując na dachu domu kolektory słoneczne musimy wiedzieć, że zaspokajają one średnio do 70 proc. rocznego zapotrzebowania w energię cieplną potrzebną do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Bardzo ważne jest to, że działanie kolektora nie jest uzależnione od mocy słońca, ale od naświetlenia. Od marca do października dobrze dobrany zestaw solarny zapewni nawet 80–90 procent zapotrzebowania na ciepłą wodę. A latem, w miesiącach najcieplejszych, może to być nawet 100 procent! Kolektory nagrzewające wodę to też system wygodny – bo bezobsługowy i modny, bo ekologiczny, korzystający z naturalnych zasobów energii, a więc nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne. Kolektory słoneczne umieszczone na dachu są w stanie wygenerować znaczną ilość energii, obniżając tym samym zapotrzebowanie na nią z klasycznych źródeł. Realizacja projektu wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń skutkując poprawą jakości środowiska naturalnego. Przyczyni się do zwiększenia udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym gminy. Dzięki niemu nastąpi zróżnicowanie źródeł pozyskiwania energii oraz uniezależnienie się mieszkańców od kosztochłonnych i tradycyjnych sposobów pozyskiwania energii cieplnej, które w głównej mierze oparte są na konwencjonalnych nośnikach. Rozwiązany zostanie problem pozyskiwania energii do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W efekcie realizacji projektu zniwelowane zostaną ograniczenia mieszkańców w dostępie do nowoczesnych technologii OZE, przynoszących zarówno korzyści ekologiczne jak i ekonomiczne. Przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na kształtowanie postawy ekologicznej mieszkańców gminy Goraj oraz na realizację zadań przyczyniających się do wypełniania zobowiązań krajowych wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.

Warto również dodać, że Gmina Goraj w 2019 roku planuje zrealizować projekt montażu 117 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy, na który otrzymała dofinansowanie w ramach tego samego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

W dniu 30 października 2018 o godzinie 18:00 w restauracji „Prestiż” odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, na którym zostały omówione instrukcje użytkownika oraz korzyści wynikające z odnawialnych źródeł energii.

Galeria projektu

Poniżej prezentujemy fotografie z realizacji projektu

Instalacje kolektorów słonecznych – podstawowe informacje

Kolektor słoneczny jest urządzeniem służącym do pozyskiwania energii słonecznej, która jako ciepło przechodzi przez układ solarny do zasobnika z wodą użytkową, dokonując tym samym konwersji energii słonecznej na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

Wydajność kolektorów uzależniona jest od ich budowy. Ze względu na konstrukcję kolektory dzielimy na płaskie i próżniowe.

Kolektor płaski zbudowany jest z powłoki wykonanej z blachy miedzianej zwanej absorberem, która umieszczona jest w obudowie izolowanej od spodu przez izolator. Jako izolator wykorzystuje się wełnę mineralną lub poliuretan. Od góry obudowa przykryta jest hartowanym szkłem odpornym na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne, mogące powstać przy gradobiciu lub zaleganiu śniegu oraz na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne. Przepuszczalność promieniowania słonecznego kształtuje się na poziomie ponad 90%. Kolektor absorbuje promienie słoneczne poprzez absorber, do którego w dolnej części zamontowane są miedziane kanały dla niezamarzającego płynu grzewczego. Płyn poprzez wymiennik w zbiorniku, oddaje ciepło do zbiornika ciepłej wody użytkowej. Absorber pokryty jest warstwą absorbującą (tzw. czarnym chromem lub tlenkiem tytanu) i od niego zależy trwałość i wydajność kolektora.

Kolektory próżniowe zbudowane są z pojedynczych szklanych rur, w których absorber umieszczony jest w próżni wewnątrz jedno lub dwuwarstwowej rury. Rury wykonane są ze szkła boro-krzemowego, odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dzięki temu sprawność kolektora próżniowego w mroźne dni jest większa o 30% w porównaniu z kolektorem płaskim. Kolektory te mogą być wyposażone w dodatkowe zwierciadło paraboliczne, którego dodatkowo skupia promienie słoneczne podnosząc skuteczność kolektora. W kolektorach próżniowych czynnik ciepła może przepływać przez absorber bezpośrednio, lub pośrednio, gdzie dodatkowy czynnik roboczy po odparowaniu oddaje ciepło do czynnika grzewczego (tzw. heat pipe – rurki ciepła).

Korzyści z projektu

Inwestycja wpłynie w pozytywny sposób na poprawę stanu środowiska gminy. Lokalizacja gminy w obszarze o wysokim nasłonecznieniu stwarza korzystne warunki wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Koszty montażu instalacji solarnych, jakie musiał by ponieść indywidualny odbiorca w zdecydowanej większości przekraczają jego zdolności finansowe. Fakt ten uzależnia działanie systemów grzewczych od jednego źródła ciepła wykorzystującego tradycyjne źródła energii. Ponadto stan techniczny wielu działających tradycyjnych systemów grzewczych jest zły, co generuje jeszcze większe koszty wytwarzania ciepła i większe koszty jego wytwarzania. Korzystanie z tradycyjnych źródeł ciepła przyczynia się do zanieczyszczania gleb i wód w wyniku niewłaściwego składowania odpadów w procesie spalania paliw stałych, wycinki drzew wykorzystywanych w procesie wytwarzania ciepła i zwiększenia poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery pyłów, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), dwutlenku węgla (CO2) oraz tlenku węgla (CO). Oprócz tego konwencjonalne metody pozyskiwania ciepła mają wpływ na obniżenie poziomu życia mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się więc do zminimalizowania wyżej wymienionych negatywnych czynników.

Informacje o projekcie

Projekt „Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 dotyczy wykonania instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ogrzewania ciepłej wody użytkowej i realizowany będzie w gminie Goraj w 15 miejscowościach.

Projekt zakłada wykonanie 172 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 0,68510 MW. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji COi kwaśnych emisji do atmosfery wywołujących efekt cieplarniany przeciwdziałając tym samym zmianom klimatycznym.

Głównym celem projektu jest wzrost stosowania odnawialnych źródeł energii wpływający na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy Goraj biorących udział w projekcie. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną oraz energię elektryczną produkowaną w sposób tradycyjny, co przełoży się na zastępowanie istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych poprzez wyprodukowanie określonej ilości energii z OZE. Stosowane rozwiązania przy współfinansowaniu mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanego z alternatywnych i tradycyjnych źródeł surowców kopalnych.

Na portalu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z galerią zdjęć z jego realizacji. Portal zawiera bazę wiedzy dotyczącą odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem kolektorów słonecznych, informacje promujące rozwiązania, usługi i produkty czystej energii, lokalizowanie jej ośrodków na obszarach peryferyjnych oraz kalkulator redukcji zanieczyszczeń powietrza uzyskanej dzięki realizacji projektu oraz energii uzyskanej dzięki OZE. Na portalu uruchomiony został system zarządzania, gromadzenia i monitorowania danych dotyczących energii wyprodukowanej przez instalacje OZE, który funkcjonuje dzięki wyposażeniu instalacji w rozwiązania oparte o technologię TIK, umożliwiającą dodatkowo obsługę instalacji. Oprócz wyżej wymienionych portal wyposażony został w informacje meteorologiczne wraz z prognozą dla obszaru oraz formularze, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji online takich jak uwagi i skargi, zapytania, zgłoszenia awarii itp.

Wartość projektu ogółem wynosi 1 833 438, 39 zł, z czego 85 % będzie finansowane ze środków EFRR w wysokości  1 334 252, 14 zł.